Algemene Voorwaarden E34forum.nl

Eerst even de huisregels doornemen voor je begint
Beheerder
Gebruikers-avatar
Berichten: 1511
Geregistreerd: 03 Jul 2014, 17:52
Woonplaats: Voorne putten / Goeree-Overflakkee

Algemene Voorwaarden E34forum.nl

Berichtdoor easy rider » 05 Jul 2014, 18:59

E34forum.nl biedt u een forum aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft E34forum.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.
De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1. De beheerder
Het forum wordt beheerd door de beheerder van E34forum.nl en door moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2.Registratie
Om je te registreren op E34forum.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van E34forum.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer. Dit kan per e-mail naar info@E34forum.nl.

3.Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

4.Wat is niet toegestaan op E34forum.nl?


a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het E34forum.nl forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op E34forum.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan mits men betalend premium lid is. Het plaatsen van een URL als men geen betalend lid is wordt gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

g. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

h. Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

- De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
- Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
- De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

Eerste overtreding: ban van 24 uur
Tweede overtreding: ban van 48 uur
Derde overtreding: ban van een week
Vierde overtreding: permanente blokkade

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
- De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen:
- Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.

- Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de beheerder;info@E34forum.nl . Het standpunt van de beheerder is bindend.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via email info@E34forum.nl . Indien je je dusdanig ergert aan een bepaalde gebruiker, dan kan je gebruik maken van de zogenaamde “negeerknop”. Door gebruik te maken van deze functie wordt je niet langer geconfronteerd met die gebruiker.

Algemene voorwaarden
Deelname aan en inschrijving bij E34forum.nl, en gebruik van de site E34forum.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met E34forum.nl en/of worden aangeboden door E34forum.nl.

Huisregels
E34forum.nl biedt u een forum aan. E34forum.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft E34forum.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.
De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site E34forum.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. E34forum.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website E34forum.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website E34forum.nl, is het mogelijk dat de informatie die op E34forum.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website E34forum.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan E34forum.nl. E34forum.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website E34forum.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. E34forum.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van E34forum.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de moderators, de leden, de premium leden en of de gold members. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op E34forum.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van E34forum.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om E34forum.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van E34forum.nl verkregen is. E34forum.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via E34forum.nl verkregen informatie. De informatie op E34forum.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
E34forum.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van E34forum.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in E34forum.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerder van E34forum.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website E34forum.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan E34forum.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van E34forum.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op E34forum.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website E34forum.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart E34forum.nl terzake van vorderingen van derden.

4. E34forum.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website E34forum.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van E34forum.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten E34forum.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam E34forum.nl en het logo van E34forum.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij E34forum.nl.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website E34forum.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij E34forum.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E34forum.nl is het onder meer niet toegestaan de website E34forum.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaking/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan E34forum.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. E34forum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. E34forum.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van E34forum.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie E34forum.nl
De redactie van E34forum.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website E34forum.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van E34forum.nl,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van E34forum.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan E34forum.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
De redactie van E34forum.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met E34forum.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam
E34 TDS Touring Individual op Puur Plantaardige Olie View Topic
Bericht Bericht Numer:#1  

Terug naar Huisregels

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast